Patent i Licencja

 1. Patent Strzelecki i Licencja Zawodnicza.
  Powyższe dwa dokumenty nie są wymagane jako obowiązkowe dla członka klubu, ale są niezbędne do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych. My jako klub jesteśmy uprawnieni do prowadzenia szkoleń przygotowawczych do takiego egzaminu na patent.
 2. Zgodnie regulaminem  PZSS, egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym w części teoretycznej sprawdza się znajomość (§ 9. p. 2. regulaminu):Część praktyczna to (§ 9. p. 3. regulaminu)
  1. obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;
  2. zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
  3. regulaminów strzeleckich;
  4. budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych;
  5. znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.Zgodnie z  Uchwałą nr 10/2016 PZSS 4.2. Staż członkowski zawodnika w klubie strzeleckim rozpoczyna się z datą zgłoszenia członka klubu do PZSS i zarejestrowania w bazie związku.
   •  Osoba chcąca przystąpić do egzaminu na patent w naszym klubie musi przejść kurs  przygotowawczy  organizowany przez klub.
    Koszt kursu przygotowawczego wynosi 400zł ( jednorazowo) PROGRAM KURSU(na dole) płatne na konto klubu (w tytule imię  nazwisko kurs na patent) + koszt wystrzelanej amunicji w czasie szkolenia. Niewykorzystana opłata nie podlega zwrotowi (wiec zastanów się czy na pewno chcesz zdawać patent)
   • Wpłacając opłatę za kurs  przygotowawczy  zostaniesz w ciągu dwóch dni od zaksięgowania pieniędzy wpisany na listę PZSS
    Opłata za kurs: płatne na konto klubu (w tytule imię  nazwisko kurs na patent)
   •  Za amunicje zbieramy każdorazowo po strzelaniu.
   • Koszt egzaminu na patent to 400 zł ( jednorazowo) + 80 badania lekarskie +60 wydanie dokumentu formie plastiku
   •  Opłatę dokonuje się w dniu egzaminu do sekretarza komisji egzaminacyjnej i zasila ona PZSS.
    Po zdanym egzaminie na patent strzelecki występujemy o wydanie licencji zawodniczej na dany rok.
    Do tego potrzebne jest zdjęcie tym razem papierowe i opłata 75 zł.
   • Pozwolenie na broń.
    O pozwolenie na broń występujesz do KWP Gdanisk. Opłata za złożenie wniosku to 242 zł.
    Dodatkowo musisz wykonać badania lekarskie i psychologiczne 2 x 150 zł .
  6. Zgodnie z decyzją zarządu PZSS 3-miesięczny okres rozpoczyna się w momencie zarejestrowania członka klubu w bazie PZSS
 3. Na części teoretycznej, zgodnie z § 10 regulaminu, mamy 10 pytań, po 2 z każdego zagadnienia, popełnić możemy tylko 1 błąd, ale wyłącznie w sześciu ostatnich pytaniach. Na pytania dotyczące ustawy oraz zasad bezpieczeństwa odpowiedzi musimy udzielić bezbłędnie. Czas trwania części teoretycznej: 20 minut.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu przygotowawczym do egzaminu na patent strzelecki  proszę zgłaszać chęć udziału w szkoleniu na perkun@perkunklub.pl         

Kurs tylko dla członków klubu PERKUN.
W zależności od ilości chętnych ustalimy szczegóły i terminy zajęć.